Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami

Jeśli przedsiębiorczość jest definiowana jako nieustające dążenie do sposobności, a finanse definiuje się jako badanie w zakresie pozyskiwania i alokacji środków pieniężnych oraz ryzyko tworzenia wartości przedsiębiorstwa, to przedsiębiorczość finansowa odnosi się do generowania i zarządzania gotówką i ryzykiem w celu tworzenie wartości w nieustającym dążeniu do wykorzystania okazji. Ujmując to prościej, finanse to zarządzanie. Finanse to sposób myślenia o gotówce, ryzyku i wartości. To pomaga zobaczyć problemy z perspektyw, które koncentrują się na tworzeniu wartości. Patrząc z perspektywy finansowej, niektóre decyzje okazują się być nielogiczne lub niewykonalne, i dlatego  powinny być zaniechane.

 

W tym rozdziale skupimy się na ważnym temacie pozyskiwania finansów i zarządzania finansami. Omówione zostaną źródła finansowania z  własnych środków, co jest powszechne na początku uruchamiania firmy. Źródła te obejmują przedsiębiorcę i jego/jej osobistych wkład, bootstrapping i pożyczki od rodziny i znajomych. Rozdział odniesie się również do popularnych źródeł zarówno finansowania kapitałowego, jak i finansowania z kredytu, czyli kapitału wysokiego ryzyka, kapitału publicznego, aniołów biznesu, banków i gwarantowanych pożyczek. W rozdziale zostaną omówione również takie pojęcia, jak prognozowanie finansowe oraz tworzenie sprawozdań finansowych. Rozdział zdefiniuje i omówi typowe czynniki sukcesu oraz typowe pułapki. Rozdział zakończy się określeniem strategii pozyskania dofinansowania oraz omówi krótko pojęcie „elewator pitch”. 

 

Cele nauki

Jeśli pomyślnie ukończysz ten rozdział, będziesz w stanie:

  •  Wyjaśnić, dlaczego efektywne przedsięwzięcia muszą w pewnym początkowym okresie zgromadzić środki finansowe 
  • Zdefiniować osobiste, kapitałowe i kredytowe źródła finansowania dostępne dla przedsiębiorców
  • Przedstawić i omówić koncepcje prognoz finansowych i sprawozdań finansowych
  • Zdefiniować kluczowe czynniki sukcesu i typowe problemy związane z planowaniem finansowym
  • Zarysować popularną strategię wykorzystywaną przez przedsiębiorców celem pozyskiwania środków finansowych, tak zwaną „elevator pitch”

Wideo

EN NL - ES - CAT - EL - PLRozdziały

                Ćwiczenie 2
Jak założyć firmę w różnych krajach

Krajowe staudia przypadków dotyczące przedsiębiorczości

NL

IE

PL

CY

ES


Ent-teach-Nauczanie Przedsiębiorczości - kod projektu 2011-1-NL1-LEO05-05202. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci – Programu Uczenia Się Przez Całe Życie. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.