Zrozumienie Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość jest sposobem myślenia; rozumowania i działania, ukierunkowanym na możliwości, którego siłą napędową są świetni liderzy. Podczas gdy wynalazcy tworzą coś nowego, przedsiębiorca łączy i następnie gromadzi wszystkie zasoby potrzebne do przełożenia wynalazku na opłacalny biznes. Przedsiębiorczość skutkuje rozwojem i wykorzystaniem wartości, nie tylko przez właścicieli, ale również przez wszystkich klientów i udziałowców. Proces przedsiębiorczości obejmuje wszystkie funkcje, czynności i działania związane z dostrzeganiem możliwości i tworzeniem warunków i wląsciwych struktur w celu ich wykorzystania. Kluczowymi składnikami w osiągnięciu przez przedsiębiorstwa sukcesu są: wyróżniający się przedsiębiorca wraz z najwyższej klasy zespołem zarządzającym oraz wyjątkowa, niepowtarzalna szansa na rynku.

 

Celem tego rozdziału jest dostarczenie informacji, które pomogą  lepiej zrozumieć pojęcia: przedsiębiorczość i przedsiębiorcy. Rozdział ma za zadanie zdefiniowanie najważniejszych pojęć i zagadnień z tym związanych. Przedstawione zostaną trzy różne typy przedsiębiorców. Celem stworzenia profilu efektywnego i osiągającego sukcesy przedsiębiorcy, w rozdziale zostaną również przedstawione stworzone w tym celu ramy, w obrębie, których szczegółowo zostaną opisane zasadnicze cechy charakteryzujące przedsiębiorców. Następnie, w rozdziale skupimy się na samym procesie przedsiębiorczości. Na początku, zostanie opisany model Timmons’a. Model wyszczególnia kluczowe elementy procesu, czyli szanse/możliwości, zasoby i zespół. Następnie, w rozdziale zostanie przedstawiony model opisowy. Ten model skupia się na kluczowych etapach procesu przedsiębiorczości oraz szczegółowo opisuje każdy z tych etapów. Rozdział kończy  zestawienie niektórych czynników, które wpływają na niepowodzenie nowopowstających przedsięwzięć.

 

Cele nauki

Jeśli pomyślnie ukończysz ten rozdział, będziesz w stanie:

  • Zdefiniować kluczowe pojęcia takie jak „przedsiębiorca” i „przedsiębiorczość”
  • Określić kluczowe cechy charakteryzujące przedsiębiorcę sukcesu
  • Wyjaśnić, na czym polega proces przedsiębiorczości
  • Opisać czynniki, które przyczyniają się do niepowodzenia nowopowstających przedsięwzięć

Wideo

EN NL - ES - CAT - EL - PL
Rozdziały

Jak założyć firmę w różnych krajach

Krajowe staudia przypadków dotyczące przedsiębiorczości

NL

IE

PL

CY

ES


Ent-teach-Nauczanie Przedsiębiorczości - kod projektu 2011-1-NL1-LEO05-05202. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym ze strony Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci – Programu Uczenia Się Przez Całe Życie. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.